O nas

Samorządność to wolność samodzielnego decydowania. która uwzględnia zróżnicowanie poglądów, potrzeb i zainteresowań członków wspólnoty lokalnej oraz sprzyja jak najszerszej ich aktywności.


Jest ona możliwa wyłącznie przy maksymalnym zdecentralizowaniu władzy i przekazaniu jej w ręce tych, którzy są najbliżej lokalnych wyzwań, potrzeb i oczekiwań.

Samorządność to odpowiedzialność. Podejmowanie działań
na rzecz społeczności lokalnych wymaga odwagi, obiektywizmu, myślenia strategicznego
i jasno określonej wizji lokalnego rozwoju na bazie indywidualnych uwarunkowań.

Samorządność to potrzeba współpracy i wspólnego szerokiego działania. Jej wyrazem
i ucieleśnieniem jest OK Samorząd.

Deklarujemy, że nasze wspólne działania na rzecz wzmacniania
i obrony samorządności na różnych szczeblach powodowane
są troską o wolność oraz społeczną, obywatelską odpowiedzialnością za nasze małe ojczyzny i za Polskę.

Zarząd

Tadeusz Czajka

Przewodniczący Zarządu Krajowego

Piotr Krzystek

Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego

Janusz Kubicki

Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego

Andrzej Sitnik

Sekretarz

Ludomir Handzel

Skarbnik

Marian Błachut

Członek Zarządu Krajowego

Jacek Szydło

Członek Zarządu Krajowego

Komisja rewizyjna

Filip Chodkiewicz

Przewodniczący

Dorota Lew-Pilarska

Paweł Suliga

Krzysztof Szydłowski

Mariusz Siwoń